מעטפת בטחונות לבעלי הדירות

ליווי בנקאי סגור לפרויקט

החברה תתקשר עם גוף מימוני לצורך קבלת ליווי פיננסי לפרויקט, וזאת למטרת הבטחת מימון וביצוע עבודות הבנייה של הפרויקט ולמתן הערבויות הבנקאיות.

ערבות חוק מכר

החברה תמציא לבעלי הדירות ערבות חוק מכר.
ערבות חוק המכר תהא בשווי הדירה החדשה.

ערבות דמי השכירות

החברה תמציא לבעלי הדירות ערבות בנקאית להבטחת דמי שכירות.

ערבות מיסים

החברה תעמיד ערבות לתשלומי כל המיסים של הפרויקט

ביטוח

החברה מתחייבת, לערוך ביטוח מסוג "כל הסיכונים עבודות קבלניות" אשר יבטח את העבודות לרכוש ולגוף לרבות כיסוי צד שלישי.

ערבות רישום

החברה תמציא ערבות/פקדון להבטחת רישום הבית המשותף.

מסירה

הליך מסירת הדירה החדשה בבניין החדש ילווה על ידי המפקח מטעם בעלי הדירות עד לתום מסירת דירות הבעלים.