הצעת החברה - תמורות לבעלי הדירות

הדירה החדשה

בהתאם למדיניות העירונית של עיריית אשקלון ובהתאם להנחיות המינהלת העירונית לכל אחת מדירות הבעלים יתווסף שטח של כ- 12
מ"ר, בנוסף לשטח דירתם הקיימת כפי שיקבע על ידי מודד מוסמך.

מרפסת שמש

לכל אחת מדירות הבעלים תתווסף מרפסת שמש בשטח של כ- 12 מ"ר.

בחירת הדירה החדשה

בחירת הדירות החדשות תתבצע בהתאם למנגנון ניקוד הדירות הישנות של שמאי מטעם הבעלים ובכל מקרה דירות הבעלים יהיו החל מקומת המגורים השנייה.

חנייה פרטית

לכל אחת מדירות הבעלים תוצמד חנייה בחניון של הבניין החדש.

מפרט הדירות החדשות

להצעה זו מצורפים עיקרי המפרט הטכני. נוסח מלא של המפרט יצורף לאחר קבלת היתרי בניה. המפרט הטכני של דירות הבעלים לא יפחת ממפרט דירות היזם החדשות מאותו הטיפוס.

שינויים ותוספות

החברה תקצה שלושה מפגשים עם אדריכל/מעצב פנים להתאמה מירבית של דירות הבעלים החדשות לצרכים התכנוניים האישיים. החברה תאפשר, לפני ביצוע, שינויים פנימיים בדירה החדשה, בכפוף לתנאים והוראות שיקבעו בהסכם.

דמי שכירות לדירה חלופית

החברה תישא בדמי שכירות של כל אחד מבעלי הדירות שיפנו את דירתם בשווי דמי השכירות הראויים של הדירה הנוכחית, למשך כל תקופת הבניה ועד למסירת הדירה החדשה לבעלים. גובה דמי השכירות ייקבע לפי קביעת שמאי שיעריך את דמי השכירות בסמוך למועד הפינוי.

הובלה

החברה תממן את עלויות הובלת תכולת דירות הבעלים מהדירה הנוכחית אל הדירה החלופית וממנה חזרה לדירה החדשה.
לבעלי הדירות המתגוררים בפרויקט ומעל גיל 70 החברה תישא בעלות אריזת ופריקת תכולת הדירה.

עורכי דין בעלי הדירות

החברה תישא בעלות שכר טרחת עורכי הדין של בעלי הדירות,
בהתאם להסכם עם החברה היזמית.

מפקח מטעם בעלי הדירות

החברה תממן מפקח מטעם בעלי הדירות אשר ייבחר על ידם,
בהתאם להסכם עם החברה היזמית.

שדרוג דירות התמורה

לבעלי הדירות תינתן זכות לשדרג את דירותיהם,
אם בקומה ו/או בגודל הדירה, כנגד תשלום עבור השדרוג.